Wedstrijdreglement

0

1. Wedstrijdreglement

1.1 Algemene info

1.1.1 Inschrijvingsvoorwaarden

Iedere rider die wil deelnemen aan de wedstrijd van Sneeuwsport Vlaanderen en de Nederlandse Ski Vereniging onder leiding van 360Events:

Dient zich te gedragen conform de regels van Sneeuwsport Vlaanderen en de Nederlandse Ski Vereniging
Dient de wedstrijdreglementen ten alle tijden na te leven
Moet lid zijn van één van beide federaties
Is er zich van bewust dat freestyle skiën en snowboarden risicosporten zijn, met mogelijk ernstige blessures en zelfs de dood tot gevolg

Er wordt van de riders verwacht dat zij verantwoordelijk zijn voor hun psychische en fysische gezondheid, zodat zij optimaal aan de start verschijnen.
De snowboard – en skisport veronderstelt een sportief gedrag van de deelnemers ten opzichte van elkaar, de jury en de organisatie. De organisatie behoudt het recht onsportief gedrag te bestraffen met diskwalificatie. Herhaaldelijk onsportief gedrag kan bestraft worden met langdurig deelnameverbod aan alle, door de beide federaties georganiseerde, wedstrijden.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de riders om tijdig aanwezig te zijn op de wedstrijd.

1.1.2 Inschrijven en aanmelden

Riders kunnen zich enkel op voorhand inschrijven voor deelname aan de Antwerp Railbattle
De inschrijvingen voor alle disciplines worden definitief afgesloten op 10 oktober 2013.
Op 19 oktober tussen 11 en 12h, dienen alle riders zich persoonlijk aan te melden aan het "Adidas Eye Wear" riderspoint voor het afhalen van het rugnummer.

1.1.3 Het inschrijvingsgeld bedraagt

 • 25€ (inclusief toegang)

Inschrijvingsgelden worden in geval van afgelasting NIET terugbetaald. Deze gelden dienen om reeds gemaakte kosten te vergoeden.

1.1.4 Quota

Riders van buiten België, Nederland en Luxemburg kunnen deelnemen aan de Antwerp Railbattle. Maar om het Benelux karakter van de wedstrijd niet te verliezen, worden hun resultaten geschrapt uit de ranking voor het Quiksilver Benelux kampioenschap ski & snowboard.

1.2 Categorieën

De officiële categorieën waarvoor riders zich kunnen inschrijven zijn:

 •     Jeugd Heren Snowboard
 •     Junioren Heren Snowboard
 •     Junior Heren Ski
 •     Senioren Heren Snowboard
 •     Senioren Heren Ski
 •     Dames Snowboard
 •     Dames Ski

De leeftijdscategorieën werden aangepast aan de internationaal geldende richtlijnen:

 •     Senioren:  geboren in 1994 of vroeger
 •     Junioren:  geboren in 1995,1996, 1997
 •     Jeugd:   geboren in 1998 of later
   

Opmerking: Foto’s, video’s en beeldmateriaal
Riders die deelnemen aan de Quiksilver Benelux kampioenschap ski & snowboard geven stilzwijgend de toestemming aan de organisatie om voor, tijdens en na het event beeldmateriaal te gebruiken ter promotie van het event en de sport, voor artikels, newsletters en andere publicitaire doeleinden.

1.3 Uitrusting van de deelnemers

1.3.1 Veiligheidsuitrusting

Riders moeten beseffen dat de ski – en snowboardsport een risicovolle sport is, wat een kans op kwetsuren, dysfunctie en dood kan inhouden. Het is de verantwoordelijkheid van de rider om een aangepaste uitrusting te vinden voor elke wedstrijd en discipline. Het dragen van crash pants en rugbescherming wordt ten sterkste aanbevolen. Het dragen van een helm is verplicht voor alle disciplines en voor riders uit alle leeftijdscategorieën. Eventuele ongevallen die voortvloeien uit het niet in acht nemen van deze regel, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de organisatie en beide federaties.

1.3.2 Startnummers

De vorm en de grootte van de rugnummers mogen door de rider niet gewijzigd worden. Het rugnummer moet op correcte en duidelijk zichtbare wijze gedragen worden, ten allen tijde binnen de grenzen van het competitiegebeuren, dus ook tijdens de opwarming en training. De rugnummers moeten na de competitie onmiddellijk terugbezorgd worden aan de organisatie. De rider mag géén logo’s, stickers of ander promomateriaal aanbrengen op het wedstrijdshirt.

1.3.3 Verboden uitrusting

Uitrusting die wordt gedragen of gebruikt met het oog op evenwichtswijziging, gewichtsvermeerdering of andere fysische eigenschappen, het opdrijven van de snelheid etc., is strikt verboden.

1.3.4 Doping

Het gebruik van doping ( zie IOC-lijst) is strikt verboden. Test kunnen bij iedereen en op elk moment afgenomen worden.

1.3.5 Medische gezondheid

De riders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun eigen medische toestand.

1.4 Wedstrijdverloop (onder voorbehoud)

1.4.1 Heats

Ski Dames   Heat 1 - Rood   Finale 1
Snow Jeugd   Heat 1 - Rood   Finale 1
Ski Junior   Heat 2 - Groen   Finale 2
Snow Junior   Heat 2 - Groen   Finale 2
Snow Dames   Heat 3 - Zwart   Finale 2
Ski Senior   Heat 3 - Zwart   Finale 3
Snow Senior   Heat 4 - Blauw   Finale 3

1.4.2 Timetable

11u00  Free practice
12u00  Opwarming rood en groen
12u30  Heat 1
13u00  Heat 2
13u30  Shape + Judging
13u45  Opwarming zwart en blauw
14u15  Heat 3
14u45  Heat 4
15u15  Shape + Judging
15u30  Opwarming (10 minuten) + Final 1 (20 minuten) + Reshape (5minuten)
16u05  Opwarming (10 minuten) + Final 2 (20 minuten) + Reshape (5minuten)
16u40  Opwarming (10 minuten) + Final 3 (30 minuten)
17u20  Judging
17u35  Prizegiving
18u00  Festival

2 Competitiezone

2.1 Start en voorbereidingszone

2.1.1 Startruimte

De enige mensen die in de startruimte aanwezig mogen zijn, zijn de starter en de jury. Om de continuïteit van de wedstrijd te garanderen kan de jury ervoor kiezen meerdere deelnemers toe te laten in de startruimte. Voor onbevoegden is de startruimte verboden terrein.

2.1.2 Voorbereidingsruimte

De voorbereidingsruimte, indien aanwezig, is voorbehouden voor de deelnemers, om zich mentaal zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de competitie.

2.1.3 Jury ruimte

In de afgebakende jury ruimte zijn riders, pers en toeschouwers niet toegelaten. Een medewerker van de organisatie zal hier controle op uitoefenen.

2.1.4 Pers

De geregistreerde personen van de pers krijgen bij aanvang van de competitie een accreditatie waarmee zij toegang krijgen tot bepaalde plaatsen op de wedstrijdsite. Deze voorbehouden plaatsen worden op voorhand door de organisatie bepaald en gecommuniceerd.
Persafgevaardigden die de toestemming willen krijgen te filmen/foto’s te nemen van het event/de wedstrijd dienen hiervoor een aanvraag te richten via de erkende website.

2.2 Aankomstzone

De aankomstzone is een duidelijk begrensd gebied dat instaat voor de veiligheid van de deelnemers. De aankomstzone laat de deelnemers toe om hun run op een veilige en gemakkelijke manier te vervolmaken. De aankomstlijn moet duidelijk zichtbaar zijn. Toeschouwers zijn niet toegelaten in de aankomstzone. Enkel bevoegd personeel mag deze zone betreden. Een verantwoordelijke van de organisatie controleert de toegang en heeft het recht om personen zonder accreditatie te weigeren.

2.3 Setup

3 Voorbereiding en verloop van een run

3.1 Start en uitgestelde start

3.1.1 Start

Eenmaal de heat van start is gegaan is de rider vrij om op eigen tempo zoveel mogelijk run’s af te leggen. De rider moet echter ten alle tijden zijn eigen - en andere riders hun veiligheid - in acht nemen. Een jurylid zal hier op toezien dat dit gerespecteerd wordt. Het is de rider zijn mede-verantwoordelijkheid zich ervan te vergewissen dat de jury zijn run goed kan beoordelen.

3.1.2 Uitgestelde start

Als om één of andere reden de start niet kan doorgaan, ligt de verantwoordelijkheid bij de jury en het organiserend comité om te beslissen of het tijdstip van de start al dan niet verlaat wordt.

3.2 Diskwalificatie

Een deelnemer wordt gediskwalificeerd in volgende gevallen:

 •     Onsportief gedrag
 •     Saboteren van de wedstrijd/evenement
 •     Niet correct starten
 •     Het borstnummer niet correct dragen
 •     Fouten tegen de uitrusting
 •     Het aanvaarden van hulp van buitenaf tijdens een run
 •     Zich niet houden aan het vooropgestelde parcours
 •     Zich niet houden aan specifieke afspraken welke werden gecommuniceerd via de website en bij inschrijving

De jury behoudt ten alle tijden het recht om riders die ongeoorloofde risico’s nemen en daarbij zichzelf en/of anderen in gevaar brengen, uit competitie te halen.

4 Algemene juryrichtlijnen

4.1 Algemeen

Zowel de freeski, als snowboard heeft zijn afzonderlijke judges.Een jury bestaat telkens uit 2 Belgen en 2 Nederlanders.Ieder jurylid is erkend door zijn respectievelijke federatie en handelt naar eer en geweten.
De beoordeling begint wanneer de deelnemer start. De jury stopt met oordelen wanneer:

 • beide voeten van het board zijn
 • de rider de aankomstzone heeft bereikt
 • de run voor meer dan 30sec wordt gestaakt

Tijdens de kwalificaties en finals wordt er gestart volgens willekeurige volgorde, tenzij anders wordt medegedeeld door de organisatie.
Klachten betreffende de wedstrijd en de resultaten moeten gemeld worden aan de head judge, en dit binnen de 15min na de feiten.
Enkel deelnemers aan de wedstrijd (riders met rugnummer) zijn toegelaten op het wedstrijdparcours (ouders, trainers, coaches zijn NIET toegelaten op het wedstrijdparcours)

4.2 Format en criteria

4.2.1  Algemeen

De kwalificaties en finals verlopen in Jam-session
De opwarming dient om de setup te verkennen en tricks in te oefenen.
De jury beoordeelt enkel de runs die zij zien tijdens de heat.
De jury beoordeelt een run: dit wil zeggen dat zowel van de bovenste- als onderste module een rail gereden moet worden in één afdaling.
Bij het beoordelen van een run houdt de jury rekening met:

 • De techniciteit van de trick. Dit is: on/off the rail, trick on the rail, uitvoering en style
 • De soort rail
 • De variatie in trick en spinrichting op de onderste rail ten op zichte van de bovenste rail

4.2.2 Kwalificatie

Deelnemers kunnen zich kwalificeren voor de finales op basis van hun beste run over de ganse heat.
De volgorde na de kwalificaties bepaald de eindranking van het kampioenschap, de finalisten (zie 4.3) bepalen hun volgorde in de finales.

4.2.3 Finales

Deelnemers kunnen de overwinning behalen op basis van overall impression
Net zoals in de kwalificaties worden enkel runs in rekening gebracht
Bij het beoordelen van de overall impression houdt de jury rekening met:

 • Techniciteit van de run (zie 4.2.1)
 • Variatie in runs. Dit is: verschillende runs en dit op verschillende rails / combinaties van rails.
 • Spinrichtingen

4.3 Aantal finalisten

Het aantal finalisten is afhankelijk van het aantal deelnemers. De aantallen per discipline en per categorie worden  2 weken voor de start van de Quiksilver Benelux kampioenschap ski & snowboard (10 oktober 2013) beslist door de organisatie, op basis van het aantal inschrijvingen via de website, over het aantal finalisten per categorie.
Indien er buitenlandse deelnemers zich plaatsen voor de finale wordt het aantal finalisten uitgebreid.
De wedstrijdorganisatie behoudt het recht het aantal deelnemers aan de finale te verhogen indien zij dit nodig acht.

5 Titels per discipline en per categorie

Per freestyle discipline en per categorie worden titels uitgereikt van Benelux Kampioen(e) “Railen”.
Riders die niet doorstoten naar de finale worden gerangschikt op basis van hun score tijdens de kwalificaties.

De finalisten worden onderling gerangschikt op basis van de scores tijdens de finales. Een finalist(e) kan dus nooit lager geklasseerd worden dan de eerste rider van de niet-finalisten. De ranking wordt bepaald door de jury.