Huisregels

0

Huishoudelijk Reglement

Antwerp Ski & Snowboard Railbattle 19 oktober 2013

Artikel 1
De personen die de evenementenhal betreden worden geacht kennis te nemen van dit reglement, de bepalingen ervan stilzwijgend te aanvaarden en deze na te leven.

Artikel 2
Het namaken van toegangsbewijzenen of food & drink tokens, van welke aard dan ook, zal steeds juridisch vervolgd worden.

Artikel 3
Iedere bezoeker dient aan de inkom het bedrag van 5 euro te betalen in ruil voor een toegangsbandje dat rond de pols zal bevestigd worden. Dit polsbandje geeft toegang tot de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle gedurende de ganse dag, van 11u00u tot 01u00u.
Voor kinderen onder de 12 jaar hoeft men geen inkomgeld te betalen.
Mensen die over vrijkaarten/vip-kaarten beschikken hoeven uiteraard ook niet te betalen. Zij dienen hun ticket in te ruilen voor een toegangsbandje aan de kassa.
Koop in geen geval tickets op straat. Het enige verkooppunt is de kassa aan de inkom van de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle zelf.
Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen persoon.

Artikel 4
Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 16 jaar. Wij behouden ons het recht te allen tijde uw identiteitskaart te vragen indien wij dit nodig achten.
Wij behouden ons het recht te weigeren om alcohol te serveren, indien wij dit nodig achten.

Artikel 5
De toegang tot de evenementenhal is verboden of wordt geweigerd aan personen:
- die kennelijk onder invloed zijn van drugs of alcohol;
- die vroeger reeds een verbod hebben gekregen om zich op dergelijke evenementen te begeven, dan wel van de organisator of van de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
- die de manifeste indruk wekken dat zij de orde willen verstoren of dat zij aanzetten tot geweld van eender welke aard;
- die zich verzetten tegen de afgifte van voorwerpen die door het veiligheidspersoneel van de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle worden beschouwd als gevaarlijk of verboden (zie artikel 6);
- die op enigerlei wijze handelen in strijd met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement, of in strijd met de algemene wettelijke bepalingen ter handhaving van de openbare orde.

Artikel 6
Het is verboden volgende voorwerpen mee binnen te nemen, mee binnen te laten nemen of te bezitten op de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle:
- eigen drank of voeding, flessen, glazen, blikken;
- drugs of andere opwekkende middelen die zich in de sfeer van de illegaliteit bevinden;
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige substantie;
- ontvlambare producten of materialen;
- pyrotechnische voorwerpen: bengaals vuurwerk, rookbommen e.a.;
- wapens en gevaarlijke voorwerpen die als wapen zouden gebruikt kunnen worden (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.);
- enig ander voorwerp dat door het veiligheidspersoneel wordt beschouwd als gevaarlijk.

Artikel 7
Het is voor de bezoekers ten strengste verboden:
- zich te begeven in de niet-toegankelijke ruimtes overeenkomstig hun toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals artiestenloges, neutrale en VIP-zones, ruimtes waar de nutsvoorzieningen zich bevinden, e.a. ;
- de infrastructuur in en rond de evenmentenhal van de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle te beklimmen of enige andere actie te verrichten die niet conform is met het normale gebruik van de voorziene infrastructuur;
- de in- en uitgangen en de daarbij horende evacuatiewegen te belemmeren en zich op deze plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden of het verlaten van de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle;
- de orde te verstoren en de veiligheid van zichzelf en anderen in gevaar te brengen;
- dranken, voeding of enig ander product te verkopen zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de organisatie;
- te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof, dan wel een ander product in eender welke toestand;
- te roken in de evenementenhal, er wordt buiten een rokerszone voorzien waar men kan roken;
- te wildplassen in en rond de evenementenhal.

Artikel 8
Op de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle zijn teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en onbetamelijke uitlatingen of gedragingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie ten strengste verboden.

Artikel 9
Bezoekers van de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle zullen steeds de richtlijnen van de organisatie opvolgen. Bij niet-opvolging kunnen de organisatoren deze personen uit de evenementenhal verwijderen. Indien nodig kan de organisator zich beroepen op de politiediensten, teneinde de veiligheid te garanderen voor de andere bezoekers.
Zij die worden verwijderd uit de evenementenhal, worden voor de rest van de duur van de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle de toegang ontzegd, ongeacht of zij in het bezit zijn van een nieuw en geldig toegangsbewijs of een speciale toelating.
Bij verwijdering uit de evenementenhal zal het polsbandje worden afgenomen om te vermijden dat de betrokken persoon later opnieuw zou pogen toegang te verkrijgen tot de evenementenhal. Zij die om redenen opgesomd in dit huishoudelijk reglement worden verwijderd, hebben geenszins het recht om terugbetaling van hun inkomgeld of consumptiebonnen te eisen.

Artikel 10
Uit veiligheidsoverwegingen houdt de organisatie zich het recht voor:
- de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle te onderbreken of stop te zetten;
- de toeschouwers tijdelijk in de evenementenhal te houden bij het einde van de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle, om een vlotte uittocht mogelijk te maken;
- de evenementenhal geheel of gedeeltelijk te ontruimen;
- de toegang tot de evenementenhal te weigeren.

Artikel 11
Honden of andere huisdieren zijn niet toegelaten.

Artikel 12
Het is verboden om te flyeren en/of affiches op te hangen op de Antwerp Ski en Snowboard Railbattle. Indien je promo wil voeren voor je eigen evenement kan je hiervoor een aanvraag indienen via het contactformulier op onze website.

Artikel 13
De organisatie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal en/of schade aan materiaal.

Artikel 14
Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens" wordt de bezoeker in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens ontvangen bij de aankoop van het toegangsbewijs kunnen door de organisator gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van deze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke persoon die de evenementenhal betreedt verklaart zich akkoord dat hij kan worden gefotografeerd en gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto’s of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor de Antwerp Ski & Snowboard Railbattle. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt ook in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren op het festivalterrein. De verwerking van de beelden heeft tot doel de misdrijven en de inbreuken op dit huishoudelijk reglement te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders. Foto’s of films die door de bezoekers op het terrein genomen worden tijdens festival mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.